>

Zadanie polegać będzie na utworzeniu miejsca rozwoju kultury. Projekt będzie przebiegać dwutorowo:
organizacja zajęć pozalekcyjnych z zakresu edukacji kulturalnej oraz organizacja eventów o charakterze
animacyjnym w obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsie i małe miasteczka z powiatu
bartoszyckiego).

 

 

Małe miejscowości mają ograniczony dostęp do kultury. W szczególności miejscowości z powiatu
bartoszyckiego gdzie jest najwyższa stopa bezrobocia w kraju, młodzież po skończeniu szkół przesiedla
się do dużych miast, jednym z powodów ich przesiedleń jest brak dostatecznej oferty kulturalnej.
Edukację kulturalną promować będziemy wśród dzieci od 6 lat czyli od wczesnego rozwoju dziecka.
Kolejnym problemem jest brak aktywności społecznej, która zintegrowałaby lokalne społeczeństwo jest
to wynik raportu Bartoszyckiego Domu Kultury. W naszym regionie istnieje przekonanie, iż kultura to
przywilej dla bogatszych ludzi a tym biedniejszym pozostaje tylko pracować. Dzięki animacjom
kulturalnym włączymy społeczność w tworzenie oferty kulturalnej regionu. Kolejnym problemem
wynikającym z wyżej wymienionego raportu jest brak współpracy między instytucjami i stowarzyszeniami
w obszarze tworzenia kultury. Odpowiedzią na ten problem jest zaproszenie do działania przy realizacji
naszego zadania różnych podmiotów. Rezultatem będzie poprawa współpracy między różnymi
instytucjami. Dodatkowym problemem wynikającym z raportu zauważonego przez dzieci jest brak
wykorzystania nowych technologii w ofercie kulturalnej dlatego zorganizujemy teatr światła
wykorzystujący najnowsze projektory i lasery

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

© 2018 Zespół Promocji i Wizerunku Hufca